Tháng Tám 11, 2020

Bảng cân đối kế toán là gì?Bảng cân đối kế toán là một trong ba báo cáo tài chính doanh nghiệp và là chìa khóa cho mô hình tài chính, kế toán. Bảng cân đối kế toán thể hiện tổng tài sản của công ty và cách đầu tư vào những tài sản này, thông

Xem thêm

Tháng Tám 6, 2020

YoY là gì?YoY có thể được hiểu là chỉ số so sánh năm với năm được viết tắt trong tiếng anh là Year over year. YOY là danh mục phân tích tài chính hay là kỹ thuật so sánh được dùng trong lĩnh vực tài chính để so sánh kết quả tài chính trong cùng

Xem thêm

Tháng Tám 3, 2020

Lợi nhuận sau thuế là gì?Lợi nhuận sau thuế là khoản lợi nhuận thu được sau khi trừ hết các khoản chi phí hay nói cách khác Doanh thu bán hàng trừ đi giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác (SG&A), chi phí khấu

Xem thêm

Tháng Bảy 30, 2020

Tài chính doanh nghiệp là gì?Giả sử bạn muốn thành lập doanh nghiệp sản xuất may quần Jean. Để hoạt động kinh doanh cần phải thuê quản lý mua hàng, nguyên vật liệu, nhân công để sản xuất sản phẩm và bộ phận bán sản phẩm quần Jean. Theo thuật ngữ tài chính khi bạn

Xem thêm

Tháng Bảy 28, 2020

Chi phí lãi vay là số tiền lãi mà người đi vay phải có nghĩa vụ trả khi vay một khoản nợ.Chi phí lãi vay là khoản mục chi phí được thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh. Một công ty cần phải mua tài sản bằng hình thức thể hiện qua các

Xem thêm

Tháng Bảy 27, 2020

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác được viết tắt là SG&A (Selling, General & Administrative Expense)SG&A bao gồm tất cả các chi phí phi sản xuất của một công ty trong bất kỳ giai đoạn nào. Các chi phí đó là chi phí thuê nhà, quảng cáo,

Xem thêm

Tháng Bảy 23, 2020

Lợi nhuận gộp của một doanh nghiệp là kết quả của doanh thu thuần trừ cho giá vốn hàng bán sau những giao dịch mua bán được thực hiện hay được thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh theo kỳ ( có thể gọi là báo cáo lãi lỗ ) của một công

Xem thêm