• Hướng dẫn về miễn chữ ký của người đại diện và miễn đóng dấu trên hóa đơn chuyển đổiCục thuế HN đã có công văn số 412/CT-TTHT ngày 06/01 trả lời về việc miễn chữ ký và dấu người đại diện trên hóa đơn điện tửNgười mua không phải ...

Xem thêm

Tải mẫu báo cáo doanh thu tháng theo mặt hàng dành cho quản trị dễ dàng tạo báo cáo thu nhập dành cho riêng bạn phục vụ cho Ban giám đốc hoặc khối kinh doanh. Bằng cách hiển thị chi tiết các chỉ tiêu 12 tháng trong năm và 5 ...

Xem thêm

Phân tích điểm hòa vốn là phương pháp phân tích để xác định sản lượng hòa vốn, tức là sản lượng đem lại tổng doanh thu vừa đủ để bù đắp tổng chi phí. Chi phí sản xuất của một hàng hóa, thành phẩm có thể tách ra thành những bộ phận cấu ...

Xem thêm

Tải mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo danh mục chi phí dành cho quản trị dễ dàng tạo báo cáo thu nhập dành cho riêng bạn phục vụ cho Ban giám đốc Bằng cách hiển thị chi tiết các chỉ tiêu 5 năm trong quá khứ và 5 ...

Xem thêm

Tải mẫu báo cáo kết quả kinh doanh 5 năm dành cho quản trị dễ dàng tạo báo cáo thu nhập dành cho riêng bạn phục vụ cho Ban giám đốc . Bằng cách hiển thị chi tiết các chỉ tiêu 5 năm trong quá khứ và 5 năm kế ...

Xem thêm

Tải mẫu báo cáo kết quả kinh doanh dành cho quản trị dễ dàng tạo báo cáo thu nhập dành cho riêng bạn phục vụ cho Ban giám đốc . Bằng cách hiển thị chi tiết các chỉ tiêu từng tháng trong năm và các khoản mục chi phí giúp ...

Xem thêm