Bảng cân đối kế toán là gì?Bảng cân đối kế toán là một trong ba báo cáo tài chính doanh nghiệp và là chìa khóa cho mô hình tài chính, kế toán. Bảng cân đối kế toán thể hiện tổng tài sản của công ty và cách đầu tư vào ...

Xem thêm

YoY là gì?YoY có thể được hiểu là chỉ số so sánh năm với năm được viết tắt trong tiếng anh là Year over year. YOY là danh mục phân tích tài chính hay là kỹ thuật so sánh được dùng trong lĩnh vực tài chính để so sánh kết ...

Xem thêm

Lợi nhuận sau thuế là gì?Lợi nhuận sau thuế là khoản lợi nhuận thu được sau khi trừ hết các khoản chi phí hay nói cách khác Doanh thu bán hàng trừ đi giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí ...

Xem thêm

Tài chính doanh nghiệp là gì? Giả sử bạn muốn thành lập doanh nghiệp sản xuất may quần Jean. Để hoạt động kinh doanh cần phải thuê quản lý mua hàng, nguyên vật liệu, nhân công để sản xuất sản phẩm và bộ phận bán sản phẩm quần Jean. Theo ...

Xem thêm

Chi phí lãi vay là số tiền lãi mà người đi vay phải có nghĩa vụ trả khi vay một khoản nợ. Chi phí lãi vay là khoản mục chi phí được thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh. Một công ty cần phải mua tài sản bằng ...

Xem thêm

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác được viết tắt là SG&A (Selling, General & Administrative Expense) SG&A bao gồm tất cả các chi phí phi sản xuất của một công ty trong bất kỳ giai đoạn nào. Các chi phí đó là ...

Xem thêm