Tháng Bảy 27

0 comments

Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp (SG&A)

By Hương Susan

Tháng Bảy 27, 2020


Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác được viết tắt là SG&A (Selling, General & Administrative Expense)

SG&A bao gồm tất cả các chi phí phi sản xuất của một công ty trong bất kỳ giai đoạn nào. Các chi phí đó là chi phí thuê nhà, quảng cáo, tiếp thị, kế toán, tiền lương, bảo hiểm …  Đôi khi, nó có thể bao gồm chi phí khấu hao, tùy thuộc vào các vấn đề liên quan.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh , lợi nhuận gộp trừ cho SG&A và chi phí khấu hao bằng với lợi nhuận hoạt động, hay còn được gọi là lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)

Một số Công ty phân loại chi phí khấu hao và lãi vay theo SG&A. Nếu trường hợp lợi nhuận gộp ít hơn chi phí SG&A, nếu như lợi nhuận gộp ít hơn hoặc bằng thì được gọi là Lợi nhuận trước thuế (EBT)

CHI PHÍ BÁN HÀNG

Là toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Hay nói cách khác dòng chi phí này liên quan đến chi phí trực tiếp và gián tiếp của việc tạo ra doanh thu (từ bán sản phẩm hoặc dịch vụ)

Chi phí bán hàng trực tiếp là những chi phí phát sinh tại thời điểm bán sản phẩm và dịch vụ. Ví dụ về chi phí bán hàng bao gồm chi phí giao dịch, hoa hồng được trả khi bán hàng, chi phí vận chuyển.

Chi phí bán hàng gián tiếp là những chi phí phát sinh trước hoặc sau khi bán hàng được thực hiện ví dụ bao gồm tiền lương nhân viên bán hàng, chi điện thoại, chi phí tiếp khách … cho bộ phận bán hàng

CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động của doanh nghiệp mà doanh nghiệp phải bỏ ra vận hành hoạt động của mình. Những chi phí này được gọi là chi phí cố định, một số được gọi là chi phí biến đổi.

Những chi phí này không liên quan đến việc sản xuất hay bán sản phẩm, dịch vụ mà thay vào đó là hoạt động kinh doanh chung đang diễn ra tại Công ty.

Ví dụ phổ biến nhất là tiền thuê nhà, lương nhân viên, bảo hiểm của nhân viên khối văn phòng (không bao gồm tiền lương nhân viên bán hàng), chi phí văn phòng phẩm, chi phí khấu hao và các loại chi phí khác phát sinh tại khối văn phòng.

CHI PHÍ KHÁC

Chi phí khác bao gồm các chi phí ngoài chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp như chi phí thanh lý , nhượng bán tài sản cố định, các khoản phạt vi phạm hợp đồng, các khoản thuế bị truy thu hoặc nộp phạt và các loại hình chi phí khác.

Dự báo chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A)

SG&A có thể được dự báo thông qua các phương pháp sau đây:

Dưới dạng tỷ lệ % doanh thu bán hàng, tốc độc tăng trưởng doanh thu qua các giai đoạn thời kỳ.

Nếu SG&A là mục hợp nhất hay một dòng thì nhà phân tích phải sử dụng một cách thận trọng để chọn một trong các phương pháp này (hoặc khác) để tính tất cả các chi phí khác nhau để đưa vào một đơn hàng hoặc khác.

Đôi khi chi phí SG& được chi thành các khoản mục riêng lẻ. Ví dụ như chi phí thuê nhà, chi phí marketing, chi phí khấu hao, chi phí tiền lương … thì việc dự báo chi phí sẽ có tiêu thức phân bổ khác nhau phù hợp với từng loại chi phí.

Ví dụ: Tiền thuê nhà, văn phòng cố định mỗi kỳ mặt khác chi phí quảng cáo lại thay đổi theo quyết định chiến lược mà công ty đưa ra trong mỗi thời gian nhất định.

Vì vậy đối với việc thực hiện hay dự báo chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) thì mỗi doanh nghiệp ở mỗi lĩnh vực khác nhau sẽ đưa ra phương thức quản lý và phân tích khác nhau để phù hợp với nhu cầu nhà quản trị và loại hình doanh nghiệp.

Việc dự báo hay lập kế hoạch chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) cũng là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện theo chiến lược kinh doanh, quản lý hiệu quả để đạt dược lợi nhuận tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

Hương Susan

About the author

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Đăng ký nhận bản tin mới

Nhận thông báo các bài viết mới và các bảng tin Tài Chính - Kế Toán mới nhất từ HSS. Để không bỏ lỡ các bài viết hay và thông tin bổ ích.

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Đăng ký