Bảng cân đối kế toán là gì?Bảng cân đối kế toán là một trong ba báo cáo tài chính doanh nghiệp và là chìa khóa cho mô hình tài chính, kế toán. Bảng cân đối kế toán thể hiện tổng tài sản của công ty và cách đầu tư vào ...

Xem thêm

Lợi nhuận sau thuế là gì?Lợi nhuận sau thuế là khoản lợi nhuận thu được sau khi trừ hết các khoản chi phí hay nói cách khác Doanh thu bán hàng trừ đi giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí ...

Xem thêm

Chi phí lãi vay là số tiền lãi mà người đi vay phải có nghĩa vụ trả khi vay một khoản nợ. Chi phí lãi vay là khoản mục chi phí được thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh. Một công ty cần phải mua tài sản bằng ...

Xem thêm

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác được viết tắt là SG&A (Selling, General & Administrative Expense) SG&A bao gồm tất cả các chi phí phi sản xuất của một công ty trong bất kỳ giai đoạn nào. Các chi phí đó là ...

Xem thêm

Lợi nhuận gộp của một doanh nghiệp là kết quả của doanh thu thuần trừ cho giá vốn hàng bán sau những giao dịch mua bán được thực hiện hay được thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh theo kỳ ( có thể gọi là báo cáo lãi ...

Xem thêm

Giá vốn hàng bán được hiểu một cách đơn giản là giá trị vốn của hàng hóa đã được tiêu thụ trong một khoảng thời gian cụ thể có thể tính bằng ngày, tháng. Giá vốn hàng hóa bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến quá trình ...

Xem thêm