Việc đọc và phân tích báo cáo tài chính là một nhiệm vụ quan trọng đối với các chuyên gia kế toán và Lãnh đạo doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập tới 5 nội dung thông tin từ báo cáo tài chính doanh nghiệp. Báo ...

Xem thêm

Khung thời gian trích khấu hao các loại Tài sản cố định được ban hành hướng dẫn các Doanh nghiệp thực hiện trích khấu hao theo quy định của Bộ tài chính. Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính Danh mục các ...

Xem thêm

• Hướng dẫn về miễn chữ ký của người đại diện và miễn đóng dấu trên hóa đơn chuyển đổi Cục thuế HN đã có công văn số 412/CT-TTHT ngày 06/01 trả lời về việc miễn chữ ký và dấu người đại diện trên hóa đơn điện tử Người mua ...

Xem thêm

​Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không? Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. ...

Xem thêm

​Bộ tài chính vừa ra thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019. Bài viết này HSS sẽ trình bày một số ...

Xem thêm