Doanh thu bán hàng là gì?        Doanh thu bán hàng được hiểu là khoản thu nhập mà công ty nhận được từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Trong kế toán thuật ngữ được sử dụng là doanh thu còn trong kinh doanh thuật ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính là một bản ghi các hoạt động tài chính của một doanh nghiệp Có 3 loại báo cáo tài chính Báo cáo kết quả kinh doanh Bảng cân đối kế toán Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Ba báo cáo tài chính được liên kết chặt ...

Xem thêm

Mục đích của nhà phân tích tài chính là đo lường chính xác khả năng sinh lợi và tình hình tài chính của một Công ty. Vì vậy cần phải thực hiện phân tích râu rộng Báo cáo tài chính. Trong bài giới thiệu này chúng tôi sẽ hướng dẫn ...

Xem thêm

Khung thời gian trích khấu hao các loại Tài sản cố định được ban hành hướng dẫn các Doanh nghiệp thực hiện trích khấu hao theo quy định của Bộ tài chính. Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính Danh mục các ...

Xem thêm

1. Định nghĩa Khấu hao Tài sản cố định là việc phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của TSCĐ trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ Hay chi phí khấu hao là một phương pháp kế toán phân bổ chi phí của một tài ...

Xem thêm

• Hướng dẫn về miễn chữ ký của người đại diện và miễn đóng dấu trên hóa đơn chuyển đổiCục thuế HN đã có công văn số 412/CT-TTHT ngày 06/01 trả lời về việc miễn chữ ký và dấu người đại diện trên hóa đơn điện tửNgười mua không phải ...

Xem thêm