Bảng cân đối kế toán là gì?Bảng cân đối kế toán là một trong ba báo cáo tài chính doanh nghiệp và là chìa khóa cho mô hình tài chính, kế toán. Bảng cân đối kế toán thể hiện tổng tài sản của công ty và cách đầu tư vào ...

Xem thêm

YoY là gì?YoY có thể được hiểu là chỉ số so sánh năm với năm được viết tắt trong tiếng anh là Year over year. YOY là danh mục phân tích tài chính hay là kỹ thuật so sánh được dùng trong lĩnh vực tài chính để so sánh kết ...

Xem thêm

Tài chính doanh nghiệp là gì? Giả sử bạn muốn thành lập doanh nghiệp sản xuất may quần Jean. Để hoạt động kinh doanh cần phải thuê quản lý mua hàng, nguyên vật liệu, nhân công để sản xuất sản phẩm và bộ phận bán sản phẩm quần Jean. Theo ...

Xem thêm

EBIT và EBITDA là gì? EBIT được gọi là lợi nhuận trước thuế và lãi vay, được viết tắt từ Earnings Before Interest and Tax EBITDA được gọi là lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao. Được viết tắt từ Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Điểm ...

Xem thêm

Trong phân tích báo cáo tài chính, tỷ số đo lường khả năng thanh toán ngắn hạn là cung cấp thông tin về thanh khoản của một công ty và những tỷ số này đôi khi được gọi là đo lường khả năng thanh khoản (Liquidity Measures). Vấn dề được ...

Xem thêm