Tháng Bảy 16

0 comments

Doanh thu bán hàng là gì?

By Hương Susan

Tháng Bảy 16, 2020


Doanh thu bán hàng là gì?

       Doanh thu bán hàng được hiểu là khoản thu nhập mà công ty nhận được từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Trong kế toán thuật ngữ được sử dụng là doanh thu còn trong kinh doanh thuật ngữ được sử dụng là doanh số, và thường được sử dụng thay thế cho nhau để có nghĩa tương tự. Điều quan trọng cần lưu ý là doanh thu không nhất thiết là sẽ nhận được tiền mặt ngay tại thời điểm ghi nhận doanh thu. Một phần doanh thu bán hàng có thể được trả bằng tiền mặt và một phần có thể được thanh toán bằng tín dụng hay được gọi là công nợ, thông qua các khoản phải thu.

Doanh thu bán hàng trên báo cáo kết quả kinh doanh được thể hiện dưới dạng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ sau khi trừ các khoản giảm trừ là doanh thu thuần. Hay Doanh thu thuần bao gồm tất cả các khoản giảm trừ cho việc trả lại hàng hóa, chiết khấu thương mại cho khách hàng hay giảm giá hàng bán cho người mua hàng

Mặt khác, tổng doanh thu bán hàng không bao gồm các khoản giảm trừ này.

Doanh thu bán hàng và Báo cáo kết quả kinh doanh

Dòng đầu tiên của báo cáo kết quả kinh doanh là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Điều này rất quan trọng vì hai lý do.

Đầu tiên nó được đánh dấu khởi đầu để đạt được doanh thu thuần, từ doanh thu thuần, giá vốn hàng bán được khấu trừ kết quả là lợi nhuận gộp. Chi phí khấu hao và các khoản chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp được trừ ra lợi nhuận trước thuế và lãi vay doanh hay để tìm ra biên độ hoạt động còn được gọi là EBIT. Chi phí lãi vay được trừ từ EBIT ra được kết quả lợi nhuận trược thuế.

Điều thứ hai là mục đầu tiên trên báo cáo kết quả kinh doanh là mục quan trọng trong báo cáo kết quả kinh doanh hay là lợi nhuận thuần của doanh nghiệp. Xu hướng lịch sử để phân tích doanh thu qua các giai đoạn như năm quý tháng từ đó dự toán, dự báo doanh thu trong tương lai. Tất cả các mục bên dưới doanh thu được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm trên doanh thu đó. Ngoài ra có thể đánh giá tỷ lệ tăng trưởng doanh thu qua các giai đoạn cụ thể. Đây cũng là một trong những lý do doanh thu bán hàng được gọi là doanh sản phẩm đầu tiên

Ví dụ doanh thu bán hàng

Dưới đấy là báo cáo hàng năm (5 năm). Cho thấy sự phân chia doanh số bán hàng theo sản phẩm và dịch vụ. Trong năm 2020 doanh thu hàng hóa là 71.522 chiếm 70% doanh thu thuần còn doanh thu dịch vụ là 30.652 chiếm 30% doanh thu thuần. Như bạn có thể thấy doanh thu sau khi trừ giá vốn và các khoản chi phí thì sẽ đạt lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết về doanh thu bán hàng và doanh thu thuần. Doanh thu là một phần rất quan trọng trong mỗi doanh nghiệp nó quyết định sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Hương Susan

About the author

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Đăng ký nhận bản tin mới

Nhận thông báo các bài viết mới và các bảng tin Tài Chính - Kế Toán mới nhất từ HSS. Để không bỏ lỡ các bài viết hay và thông tin bổ ích.

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Đăng ký