Tháng Bảy 20

0 comments

Giá vốn hàng bán là gì?

By Hương Susan

Tháng Bảy 20, 2020


Giá vốn hàng bán được hiểu một cách đơn giản là giá trị vốn của hàng hóa đã được tiêu thụ trong một khoảng thời gian cụ thể có thể tính bằng ngày, tháng. Giá vốn hàng hóa bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến quá trình tạo ra sản phẩm.

Đối với Giá vốn hàng hóa trong doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ

Giá vốn hàng bán đo lường chi phí trực tiếp phát sinh khi sản xuất bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ . Nó bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung của nhà máy và tỷ lệ thuận với doanh thu. Khi doanh thu tăng, cần nhiều nguồn lực để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Giá vốn hàng bán thường được thể hiện trên Báo cáo kết quả kinh doanh và đứng sau doanh thu thuần . Doanh thu thuần trừ Giá vốn hàng hóa để tính ra lợi nhuận gộp.

Đối với chi phí liên quan trực tiếp sản xuất bao gồm chi phí biến đổi liên quan đến sản xuất sản phẩm như nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp tạo ra sản phẩm. Và chi phí cố định như các chi phí thuộc nhà máy như chi phí khấu hao, chi phí lương khối quản lý nhà máy, chi phí thuê nhà xưởng …

Đối với doanh nghiệp thương mại

Giá vốn hàng bán bao gồm giá mua hàng hóa và tất cả các chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa. Các chi phí liên quan đó là chi phí vận chuyển hàng hóa từ nhà cung cấp tới doanh nghiệp, chi phí bảo hiểm, thuế nhập khẩu nếu mua hàng từ nước ngoài…

Giá vốn hàng bán không bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác ví dụ như tiền lương, chi phí marketing, chi phí khấu hao ... Các chi phí này năm trong chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) bên dưới lợi nhuận gộp

1. Mục đích của giá vốn hàng bán

Mục đích cơ bản của giá vốn hàng bán là để tính toán giá trị mua thực tế của hàng hóa được bán trong kỳ, tỷ lệ lợi nhuận gộp đạt được bao nhiêu khi mua và bán 1 hàng hóa hoặc nhóm hàng hóa. Nó không phản ánh chi phí của hàng hóa được mua trong kỳ mà chưa được bán và đang lưu giữ trong kho. Nó giúp nhà quản trị theo dõi được hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp.

2.Kế toán giá vốn hàng bán

VAS và Thông tư 200 quy định và hướng dẫn các tính và hạch toán giá vốn hàng bán, rất ngắn gọn và có 4 phương pháp tính như sau

  • Nhập trước xuất trước (FIFO)
  • Nhập sau xuất trước (LIFO)
  • Phương pháp bình quân gia quyền
  • Phương pháp đích danh

Theo phương pháp FIFO thì hàng được nhập vào kho trước thì sẽ được xuất bán trước vì vậy giá vốn của hàng hóa được tính theo lô hàng nhập trước.

Theo Phương pháp LIFO thì hàng được nhập vào kho sau thì sẽ được xuất bán trước vì vậy giá vốn hàng hóa được tính theo lô hàng nhập sau

Ví dụ đối với Phương pháp FIFO. Giả sử công ty có 3 lần nhập hàng số lượng là 10 đơn giá lần lượt là 10.000đ, 11.000đ, 12.000. Khi doanh nghiệp bán số lượng 10 thì giá vốn được tính sẽ bằng 10*10.000 = 100.000đ. Tương tự phương pháp LIFO sẽ được tính tương tự.

Với phương pháp bình quần gia quyền. Giả sử bán hàng với số lượng 20 thì giá vốn hàng bán sẽ được tính = (10*10.000+10*11.000+10*12.000)/30*20 = 220.000đ

Để áp dụng phương pháp tính giá xuất kho thì tùy vào từng loại hình doanh nghiệp sẽ áp dụng phương pháp phù hợp với lĩnh vực của doanh nghiệp đó hay tùy thuộc vào các mặt hàng Công ty kinh doanh.

Hương Susan

About the author

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Đăng ký nhận bản tin mới

Nhận thông báo các bài viết mới và các bảng tin Tài Chính - Kế Toán mới nhất từ HSS. Để không bỏ lỡ các bài viết hay và thông tin bổ ích.

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Đăng ký