Tháng Sáu 14

0 comments

Hướng dẫn ba Báo cáo tài chính

By Hss Link

Tháng Sáu 14, 2020


Báo cáo tài chính là một bản ghi các hoạt động tài chính của một doanh nghiệp

Có 3 loại báo cáo tài chính

 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Ba báo cáo tài chính được liên kết chặt chẽ với nhau qua các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Chúng ta cùng tìm hiểu mối quan hệ chặt chẽ của ba báo cáo tài chính này.

1. Báo cáo kết quả kinh doanh

   Mục đích của việc phân tích báo cáo kết quả kinh doanh về cơ bản là để xác định hoạt động của doanh nghiệp là tốt, xấu hay bình thường vì vậy các nhà quản trị hay nhà đầu tư thường quan tâm và phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh.

Chỉ tiêu đầu tiên đó là Doanh thu bán hàng nó được thể hiện trong mỗi giai đoạn việc đạt được kết quả doanh thu như thế nào, có đảm bảo kế hoạch hay mức tăng trưởng hàng năm. Tiếp theo đó là giá vốn hàng bán để biết được kết quả lợi nhuận gộp.

Và từ đó các chi phí và thu nhập khác của hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp tạo ra kết quả lợi nhuận trước thuế ở mức cao nhất khi nói về lợi nhuận của Doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả kinh doanh sẽ được báo cáo theo kỳ tháng, quý và năm.

Tổng quan về báo cáo được hiểu là Doanh thu trừ cho chi phí cho ra kết quả có lãi hoặc lỗ, hay là lợi nhuận đạt được bao nhiêu.

2. Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán được thể hiện một bên là tài sản ( những gì công ty sở hữu ) và một bên là nguồn vốn ( thể hiện những gì công ty nợ phải trả và vốn sở hữu) và tài sản luôn bằng nợ phải trả công với vốn chủ sở hữu. Phần tài sản bắt đầu bằng tiền và các khoản tương đương tiền bằng với số dư cuối của báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bảng cân đối kế toán có mối liên kết với báo cáo kết quả kinh doanh qua chỉ tiêu thu nhập giữ lại ( lợi nhuận sau thuế đã được điều chỉnh trả cổ tức )

Bảng cân đối kế toán cho thấy tình hình tài chính của một doanh nghiệp

Được thể hiện kỳ kế toán thông thường sẽ bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc 31/12 ( tuy nhiên kỳ kế toán này sẽ được quy định ở nhiều nước khác nhau trên thế giới)

Có ba phần: tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu ( vốn cổ đông và khác )

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sau đó lấy thu nhập ròng và điều chỉnh nó cho bất kỳ chi phí phi tiền mặt nào.

Sau đó sử dụng các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán bằng chỉ tiêu Tiền và các khoản tương đường tiền.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện sự thay đổi của tiền trong mỗi kỳ kế toán, cũng như số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ của tiền

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy sự tăng giảm của tiền:

 • Được thể hiện trong một khoảng thời gian, một kỳ kế toán (nghĩa là, 1 năm, 1 quý)
 • Nguyên tắc kế toán chung nhất được hiểu là sự chuyển động của dòng tiền ra và vào.
 • Có ba phần: tiền từ hoạt động kinh doanh, tiền từ hoạt động đầu tư và tiền từ tài chính
 • Được miêu tả dòng tiền từ đầu kỳ đến cuối kỳ

Bảng tóm tắt 3 kiểu báo cáo tài chính

Làm thể nào để sử dụng tối ưu 3 báo cáo tài chính?

Như đã nêu ở trên, ba báo cáo tài chính có sự cung cấp thông tin liên kết với nhau. Mô hình báo cáo tài chính cũng thể hiện mối quan hệ và xu hướng giữa các giai đoạn dựa vào lịch sử để dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Việc chuẩn bị số liệu trên báo cáo tài chính có thể phức tạp nhưng cần phải lưu ý những điểm như sau:

 • Lịch sử số liệu được ghi nhận phải đúng thực tế theo các chỉ tiêu
 • Tại thời điểm lập báo cáo tài chính cần phải kiểm tra dữ liệu chặt chẽ: ví dụ số dư tiền cuối kỳ trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải bằng số dư tiền trong bảng cân đối kế toán
 • Phương pháp ghi nhận doanh thu theo nguyên tắc và chuẩn mực chung
 • Phương pháp ghi nhận chi phí phải đúng thời điểm
 • Số liệu thể hiện trên báo cáo phải là những con số biết nói ví dụ như: Chỉ tiêu đo lường thanh khoản và khả năng thanh toán ngắn hạn, dài hạn … chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lợi ….

Số liệu trên báo cáo được các nhà quản trị hoặc nhà đầu tư phân tích xu hướng trong từng giai đoạn, và được dự báo tài chính trong tương lai.

Chúng tôi hy vọng đã cung cấp tổng quan thông tin về ba báo cáo tài chính để hiểu rõ hơn các bạn có thể tham khảo khóa học online miễn phí “ Xây dựng mô hình báo cáo tài chính cơ bản” Nó sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về báo cáo tài chính và sự liên kết chặt chẽ và ảnh hưởng của các báo cáo với nhau như thế nào.

Hss Link

About the author

tiểu sử của hss

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Đăng ký nhận bản tin mới

Nhận thông báo các bài viết mới và các bảng tin Tài Chính - Kế Toán mới nhất từ HSS. Để không bỏ lỡ các bài viết hay và thông tin bổ ích.

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Đăng ký