Tháng Bảy 23

0 comments

Lợi nhuận gộp là gì?

By Hss Link

Tháng Bảy 23, 2020


Lợi nhuận gộp của một doanh nghiệp là kết quả của doanh thu thuần trừ cho giá vốn hàng bán sau những giao dịch mua bán được thực hiện hay được thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh theo kỳ ( có thể gọi là báo cáo lãi lỗ ) của một công ty và được sử dụng để xác định tỷ suất lợi nhuận gộp của một công ty.

Về cơ bản lợi nhuận gộp còn giúp cho Doanh nghiệp đánh giá được tỷ trọng lãi lỗ trên mặt hàng khi chưa bị ảnh hưởng bởi các chi phí SG&A.

Ví dụ như hình ảnh dưới đây: 

Công thức tính lợi nhuận gộp trong hoạt động kinh doanh là gì?

Công thức lợi nhuận gộp là:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán

Từ bảng trên ta lấy ví dụ số liệu năm 2019, Công ty sản xuất xe đạp.

Giả sử công ty bán giá 10.815 sản phẩm với giá 8 triệu đồng doanh thu đạt được là 86.516 triệu đồng ( đã trừ các khoản giảm trừ). Tuy nhiên trong đó có phát sinh sản xuất 10.815 sản phẩm là phụ tùng, nguyên vật liệu là 28.500 triệu đồng, chi phí công nhân lắp ráp tạo ra sản phẩm là 27.990 triệu đồng, chi phí sản xuất chung phát sinh để hỗ trợ tạo ra sản phẩm là 14.734 trđ. Khi đó ta có giá vốn là 71.224 trđ. Do đó lợi nhuận gộp được thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 là 15.292 trđ = (85.516 – 71.224)

Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu bán hàng hóa hoặc doanh thu thuần là số tiền thu được từ việc bán hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng đã được trừ các khoản hàng hóa trả lại và các khoản giảm trừ khác như chiết khấu, giảm giá cho khách hàng. Điều này có thể được nhận biết thông qua bán hàng thu tiền hoặc bán hàng chưa thu tiền ( được gọi là công nợ hay tín dụng).

Giá vốn hàng bán là gì?

Giá vốn hàng bán là khoản chi phí trực tiếp để tạo ra sản phẩm nếu là sản phẩm doanh nghiệp tự sản xuất hoặc nếu doanh nghiệp thương mại là giá mua hàng hóa và chi phí liên quan đến hàng hóa đó. Để hiểu rõ hơn vui lòng xem khái quát rõ hơn về Giá vốn hàng bán.

Tỷ suất lợi nhuận gộp?

Tỷ suất Lợi nhuận gộp đóng vai trò là thước đo tài chính được sử dụng để xác định lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh ngoài ra nó sử dụng để đánh giá mô hình kinh doanh và sức khỏe tài chính. Nó cho thấy doanh số bao gồm các chi phí trực tiếp liên quan đến sản xuất hàng hóa.

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận gộp là:

Tỷ suất lợi nhuận gộp = Lợi nhuận gộp / doanh thu bán hàng x 100

Tỷ suất lợi nhuận gộp được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm. Quay về Ví dụ trên, công ty có doanh thu 81.516 triệu và giá vốn hàng bán là 71.224 triệu, do đó lợi nhuận gộp của họ là 15.292 triệu. Để có được tỷ suất lợi nhuận gộp, lấy 15.292 trđ chia cho 81.516 triệu , kết quả là 18%.

Đặc trưng của Lợi nhuận gộp.

- Lợi nhuận gộp đánh giá hiệu quả của một công ty trong việc sử dụng lao động và vật tư, nguyên vật liệu của doanh nghiệp trong sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ.

- Số liệu tính toán lợi nhuận gộp chỉ xem xét chi phí biến đổi, nghĩa là chi phí thay đổi theo lượng như:

  • Nguyên vật liệu trực tiếp
  • Nhân công lao đông trực tiếp
  • Hoa hồng cho nhân viên bán hàng
  • Phí thẻ tín dụng khi mua hàng của khách hàng
  • Thiết bị, tài sản
  • Phí vận chuyển

Lợi nhuận gộp không nên nhầm lẫn với lợi nhuận hoạt động còn được gọi lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) là phần lợi nhuận của công ty chưa trừ cho chi phí lãi vay. Lợi nhuận hoạt động được tính bằng cách lấy lợi nhuận gộp trừ cho chi phí hoạt động của doanh nghiệp

Hss Link

About the author

tiểu sử của hss

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Đăng ký nhận bản tin mới

Nhận thông báo các bài viết mới và các bảng tin Tài Chính - Kế Toán mới nhất từ HSS. Để không bỏ lỡ các bài viết hay và thông tin bổ ích.

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Đăng ký