Tháng Tám 3

0 comments

Lợi nhuận ròng

By Hss Link

Tháng Tám 3, 2020


Lợi nhuận sau thuế là gì?

Lợi nhuận sau thuế là khoản lợi nhuận thu được sau khi trừ hết các khoản chi phí hay nói cách khác Doanh thu bán hàng trừ đi giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác (SG&A), chi phí khấu hao, chi phí lãi vay, thuế.

Lợi nhuận sau thuế hay còn được gọi là thu nhập ròng hoặc lợi nhuận ròng. Là kết quả cuối cùng trên báo cáo kết quả kinh doanh. Tuy nhiện một số báo cáo sẽ thể hiện thu nhập giữ lại, thu nhập giữ lại chính là lợi nhuận sau thuế trừ cho các quỹ khác và việc chia cổ tức.

Trong Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty thường có ba tên gọi được sử dụng:

 • Lợi nhuận sau thuế
 • Lợi nhuận ròng
 • Thu nhập ròng

Cả 3 thuật ngữ này đều có nghĩa giống nhau, đôi khi có thể gây nhầm lẫn cho những người mới bắt đầu làm quen với tài chính và kế toán . Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng cả ba thuật ngữ này

Lợi nhuận sau thuế liên kết với các báo cáo khác.

Lợi nhuận sau thuế được thể hiện trên cả 3 báo cáo tài chính đó là báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Thu nhập ròng chảy vào bảng cân đối kế toán thông qua thu nhập giữ lại thể hiện trên phần vốn chủ sở hữu. Công thức của thu nhập giữ lại đó là

Thu nhập giữ lại = Lợi nhuận sau thuế - Trích các quỹ - Cổ tức

Giả sử không có cổ tức, thay đổi thu nhập giữ lại giữa các kỳ sẽ bằng thu nhập ròng (lợi nhuận sau thuế) trong các giai đoạn đó. Nếu không đề cập đến việc chia cổ tức trong báo cáo tài chính nhưng thu nhập giữ lại không bằng lợi nhuận sau thuế thì khi đó phần chênh lệch đã được chi trả cổ tức nhưng không thể hiện trên báo cáo.

Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thu nhập ròng được sử dụng để tính toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp (hay còn gọi là hoạt động của dòng tiền). Tại đây, báo cáo lưu chuyển tiền tệ bắt đầu bằng lợi nhuận trước thuế công cho các khoản điều chỉnh trong kế toán và trừ các khoản tiền chi mua nộp trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính và cộng tất cả các khooản thu. Từ đó, thay đổi vốn lưu động ròng được thêm vào để tính dòng tiền từ hoạt động.

Tham khảo số liệu Công ty Thế giới Di động (MWG)

Lợi nhuận ròng cũng được sử dụng để xác định tỷ suất lợi nhuận ròng. Đây là một thước đo hữu ích về mức độ lợi nhuận của công ty trên cơ sở tỷ lệ phần trăm, khi so sánh hoạt động trong quá khứ và chỉ số ngành với các công ty cùng lĩnh vực.

Biên lợi nhuận ròng cũng được sử dụng trong phương pháp DuPont để phân tích lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu - ROE.

Thông qua phương pháp này, phân tích ROE giúp nhà phân tích xác định chiến lược hoạt động của công ty. Một công ty có ROE cao do tỷ suất lợi nhuận ròng cao hay có thể nói là vận hành chiến lược khác biệt hóa sản phẩm.

Đồng nhất thức Dupont cho chúng ta biết rằng ROE chịu ảnh hưởng bởi 3 nhân tố:

 1. Hiệu quả hoạt động ( được đo lường bằng biên lợi nhuận)
 2. Hiệu quả sử dụng tài sản (được đo lường bằng vòng quay tài sản)
 3. Đòn bẩy tài chính (được đo lường bằng bội số vốn chủ sở hữu)

Công thức DuPont cơ bản được tính toán ROE bởi ba chỉ tiêu:

 • ROE = Tỷ suất lợi nhuận ròng x Tổng doanh thu tài sản x Đòn bẩy tài chính
 • ROE = Biên lợi nhuận x vòng quay tổng tài sản x Bội số vốn cổ phần

Ta có:

 • Biên lợi nhuận = Lợi nhuận ròng / Doanh thu
 • Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu / Tổng tài sản
 • Bội số vốn cổ phần = Tổng tài sản / Tổng vốn chủ sở hữu

Rút gọn công thức:


Sự yếu kém trong hiệu quả hoạt động hoặc hiệu quả sử dụng tài sản (hoặc cả hai) làm cho tỷ suất sinh lợi trên tài sản giảm dần do vậy làm cho ROE cũng giảm theo. Vì vậy xem xét đồng nhất thức Dupont có vẻ ROE có thể được đẩy lên bằng cách gia tăng nợ trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, lưu ý rằng gia tăng nợ cũng làm gia tăng chi phí lãi vay do vậy sẽ giảm biên lợi nhuận một nhân tố làm giảm ROE. Vì thế ROE có thể tăng hoặc giảm.

Chênh lệch giữa Lợi nhuận ròng và dòng tiền

Lợi nhuận ròng là một số liệu kế toán và không đại diện cho lợi nhuận kinh tế hoặc dòng tiền của một doanh nghiệp.

Vì lợi nhuận ròng bao gồm nhiều loại chi phí tạo thành có thể chi tiền trước hoặc sau khi ghi nhận khoản chi phí đó như chi phí khấu hao, chi phí thuê văn phòng trả trước… vì vậy lợi nhuận ròng không bằng dòng tiền thuần một chu kỳ sản xuất của Công ty.

Vì lý do này các nhà phân tích tài chính đã cố gắng để hoàn tác các nguyên tắc kế toán và tìm đến dòng tiền để định giá một công ty.

Hss Link

About the author

tiểu sử của hss

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Đăng ký nhận bản tin mới

Nhận thông báo các bài viết mới và các bảng tin Tài Chính - Kế Toán mới nhất từ HSS. Để không bỏ lỡ các bài viết hay và thông tin bổ ích.

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(20, 115, 210)","hsl":{"h":210,"s":0.82,"l":0.45}},"73c8d":{"val":"rgb(21, 89, 162)","hsl_parent_dependency":{"h":211,"s":0.77,"l":0.35}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Đăng ký