Tháng Bảy 16, 2020

Doanh thu bán hàng là gì?       Doanh thu bán hàng được hiểu là khoản thu nhập mà công ty nhận được từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Trong kế toán thuật ngữ được sử dụng là doanh thu còn trong kinh doanh thuật ngữ được sử dụng là doanh

Xem thêm

Tháng Sáu 18, 2020

EBIT và EBITDA là gì?EBIT được gọi là lợi nhuận trước thuế và lãi vay, được viết tắt từ Earnings Before Interest and TaxEBITDA được gọi là lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao. Được viết tắt từ Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and AmortizationĐiểm khác biết giữa EBIT và EBITDA là khấu

Xem thêm

Tháng Sáu 15, 2020

Trong phân tích báo cáo tài chính, tỷ số đo lường khả năng thanh toán ngắn hạn là cung cấp thông tin về thanh khoản của một công ty và những tỷ số này đôi khi được gọi là đo lường khả năng thanh khoản (Liquidity Measures). Vấn dề được quan tâm hàng đầu là

Xem thêm

Tháng Sáu 14, 2020

Báo cáo tài chính là một bản ghi các hoạt động tài chính của một doanh nghiệpCó 3 loại báo cáo tài chínhBáo cáo kết quả kinh doanhBảng cân đối kế toánBáo cáo lưu chuyển tiền tệBa báo cáo tài chính được liên kết chặt chẽ với nhau qua các chỉ tiêu trên báo cáo

Xem thêm

Tháng Sáu 13, 2020

Mục đích của nhà phân tích tài chính là đo lường chính xác khả năng sinh lợi và tình hình tài chính của một Công ty. Vì vậy cần phải thực hiện phân tích râu rộng Báo cáo tài chính. Trong bài giới thiệu này chúng tôi sẽ hướng dẫn phương pháp phân tích báo

Xem thêm

Tháng Sáu 13, 2020

Khung thời gian trích khấu hao các loại Tài sản cố định được ban hành hướng dẫn các Doanh nghiệp thực hiện trích khấu hao theo quy định của Bộ tài chính.Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chínhDanh mục các nhóm tài sản cố địnhThời gian trích

Xem thêm

Tháng Sáu 13, 2020

1. Định nghĩaKhấu hao Tài sản cố định là việc phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của TSCĐ trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐHay chi phí khấu hao là một phương pháp kế toán phân bổ chi phí của một tài sản dài hạn trong thời gian sử

Xem thêm

Tháng Sáu 10, 2020

• Hướng dẫn về miễn chữ ký của người đại diện và miễn đóng dấu trên hóa đơn chuyển đổiCục thuế HN đã có công văn số 412/CT-TTHT ngày 06/01 trả lời về việc miễn chữ ký và dấu người đại diện trên hóa đơn điện tửNgười mua không phải là đơn vị kế toán

Xem thêm